CELE FUNDACJI:

Do najważniejszych celów działalności zaliczono wspomaganie Stowarzyszenia poprzez:
upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekologiczno-ekonomicznej,

rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną,

skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych.

Realizowano je poprzez:
działalność wydawniczą,

organizację, współorganizację lub uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, szkoleniach i targach dotyczących ekonomii, ekologii i ochrony środowiska,

inicjowanie i prowadzenie badań poświęconych tej problematyce.
   ORGANY FUNDACJI:
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Rada Fundacji składa się z fundatorów i członków Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski. Kadencja Rady jest nieograniczona. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

W skład Rady Fundacji wchodzą:
  dr inż. Maciej Cygler - przewodniczący
  Prof. dr hab. Tadeusz Borys
  Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
  Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko - Redaktor naczelny czasopisma "Ekonomia o Środowisko"
  Prof. dr hab. Leszek Preisner
  Prof. dr hab. inż. Mestwin Stanisław Kostka
  Prof. dr hab. Stanisław Czaja
  dr Joanna Bukowska

Zarząd Fundacji tworzą:
  mgr Andrzej Demianowicz - prezes (demianowicz@fundacjaekonomistow.org.pl)
  dr inż. Elżbieta Broniewicz - wiceprezes ds. badań naukowych
  mgr Edyta Sidorczuk - skarbnik

Biuro Fundacji prowadzi kierownik mgr Agnieszka Świderska. (agnieszka@fundacjaekonomistow.org.pl)

Redaktorem naczelnym Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko jest dr Grzegorz Dobrzański.

Fundacja zatrudnia na stałe tłumacza języka angielskiego - mgr Margaret Sobolewski-Milaszewski.
   HISTORIA:

Zimą 1992 roku Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski uznał za celowe powołanie fundacji wspomagającej działania Stowarzyszenia. W maju 1999 roku został podpisany przez Bazylego Poskrobko, Andrzeja Demianowicza i Stanisława Mestwina Kostkę akt notarialny powołujący Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Sąd Rejestrowy w Warszawie 30 czerwca 1992 roku postanowił wpisać ją do Rejestru Fundacji.
Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok, ale jej działalność ma oddziaływanie ogólnopolskie, a poprzez Internet - ogólnoświatowe.
Od marca 2005 Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.

   STATUT:

Statut

Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych".
 2. Została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 29 maja 1992 roku (Repetytorium "A" nr 3819/92).
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§3

Celem Fundacji jest wspieranie działalności statutowej Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski poprzez:

 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekonomiczno-ekologicznej.
 2. Rozwijania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną.
 3. Skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą.

§4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych, doradztwo i ekspertyzy ekologiczne.
 2. Uczestniczenie i organizowanie konkursów, konferencji, seminariów, których tematyka dotyczy statutowych celów Fundacji.
 3. Inspirowanie i prowadzenie działalności publicystycznej.
 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w dziedzinie ekonomiki ochrony środowiska.
 5. Współpracę w zakresie celów statutowych z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, społeczno-politycznymi i gospodarczymi.
 6. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  1. wydawania, promowania i sprzedaży literatury,
  2. doradztwa ekonomiczno-ekologicznego.

Majątek i dochody Fundacji

§5

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 12000000 zł (dwanaście milionów złotych). Dochodami Fundacji są:

 1. Spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 2. Wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację.
 3. Dochody z działalności gospodarczej, wydawniczej i konsultingowej.
 4. Świadczenia członków wspierających Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski.
 5. Prawa autorskie.

Organy Fundacji

§6

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd

§7

Rada Fundacji składa się z fundatorów i członków Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski.

§8

Kadencja Rady jest nieograniczona.

§9

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§10

Do zakresu działania Rady należy:

 1. Określenie kierunków działania i sposobów realizacji celów Fundacji.
 2. Powołanie i zawarcie stosunku pracy oraz odwołanie członków Zarządu.
 3. Kontrolowanie działalności merytorycznej Zarządu.

§11

 1. Zarząd powoływany jest przez radę Fundacji w liczbie 3 osób, w tym Prezesa, v-ce Prezesa i Skarbnika.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes Fundacji będący kierownikiem zakładu w rozumieniu prawa pracy.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego Zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Fundacji,
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  4. powoływanie zakładów gospodarczych do prowadzenia działalności statutowej,
  5. wnioskowanie zmian do Statutu,
  6. składanie informacji na temat działalności Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§12

Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów, do których została powołana, lub wyczerpania środków finansowych. Decyzje w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji w porozumieniu z Fundatorami na wniosek Zarządu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady.

§13

majątek Fundacji po jej likwidacji podlega przekazaniu na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski z siedzibą w Krakowie.

§14

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Home   |   O Fundacji   |   Działalność   |   Publikacje   |   Psycholog Konczelska   |   Kontakt
© Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006